cornish rex kissa

Yhdistyksen säännöt

Yhdistyksen nimi on Suomen Rex-kissayhdistys r.y, ruotsiksi käännettynä Finska Rex-kattförening r.f, ja kotipaikkana on Turun kaupunki.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää rex-ja sfinx*-kissarotujen tuntemusta, arvostusta, kasvatusta, jalostustoimintaa ja lajinmukaista hoitoa sekä toimia rex- ja sfinx*-kissaharrastajien yhdyssiteenä ja edistää ja kehittää heidän yhteenkuuluvuuttaan.

Tarkoituksiensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa tiedotus-, kustannus- ja kokoustoimintaa, järjestää esittelyitä ja näyttelyitä sekä ylläpitää yhteyksiä ja voi liittyä jäseneksi sellaisiin koti- ja ulkomaisiin järjestöihin ja yhteisöihin, joilla on vastaavat tavoitteet ja toimintaperiaatteet.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja ja muodostaa rahastoja. Yhdistys voi myydä rodun tunnetuksi tekemiseksi postikortteja, julisteita ja julkaisuja tavoittelematta tästä kuitenkaan voittoa. Yhdistys voi toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia saatuaan asianomaisen luvan. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen rex- tai sfinx*-kissaroduista kiinnostunut ja jonka jäseneksi liittymisen hallitus hyväksyy.

Varsinaista jäsentä, joka ei ole ainais- tai vapaajäsen, kutsutaan myös vuosijäseneksi.

Perhejäseneksi hallitus voi hyväksyä henkilön, jonka perheen joku muu jäsen on vuosi- tai ainaisjäsen.

Kannatusjäsen on jäsen, joka maksaa syyskokouksen määräämän varsinaisen jäsenen jäsenmaksun kaksinkertaisena. Kannatusjäsenellä on yhdistyksen kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta ei äänioikeutta.

Ainaisjäseneksi, joka on vapautettu enemmistä jäsenmaksuista, varsinainen jäsen nimetään, jos hän suorittaa vuosijäsenmaksun kymmenkertaisena.

Kunniajäseneksi, joka myös on vapautettu jäsenmaksuista, voi yhdistyksen kokous kutsua henkilön, joka on merkittävällä tavalla edistänyt tai tukenut rex- tai sfinx-kissatyötä.

Jäsenet suorittavat, jollei näissä säännöissä ole toisin määrätty, vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden ja suoritustavan päättää syyskokous vuodeksi kerrallaan kullekin jäsenryhmälle erikseen.

Yhdistyksen hallitus on oikeutettu erottamaan jäsenen, joka on toiminut vastoin näitä sääntöjä tai muuten vahingoittanut yhdistyksen toimintaa. Hallituksen päätöksestä voi jäsen vedota yhdistyksen kokoukseen toimittamalla 30 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan, tiedoksipäivää lukuun ottamatta, johtokunnalle sitä tarkoittavan kirjelmän. Maksettuja jäsenmaksuja ei makseta takaisin.

Jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä, ei ole oikeutta sen omaisuuteen.

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 3-6 varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan syyskokouksessa ja heidän toimikautensa on puheenjohtajaa lukuun ottamatta kaksi (2) vuotta. Puolet jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Erovuoroiset voidaan valita uudelleen. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen jäsenten toimikausi alkaa kalenterivuoden alusta.

Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta lähettämällä kutsu kirjallisena tai sähköisesti yhdistyksen jäsenille ja mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä viimeistään huhtikuun aikana. Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  • Esitetään hallituksen toimintakertomus edelliseltä vuodelta, tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus;
  • Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

Syyskokous pidetään viimeistään joulukuussa, jolloin käsitellään seuraavat asiat:

  • Käsitellään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma;
  • Päätetään taloussuunnitelmasta;
  • Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta ja suoritustavasta erikseen kullekin jäsenryhmälle;
  • Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet kuten 5§ määrätään;
  • Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet.

10§

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä neljäntoista (14) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, paitsi äänestettäessä niistä asioista, mitä näiden sääntöjen 11§.ssä on säädetty. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide.

11§

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Jos yhdistys puretaan, käytetään jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaan rotukissatoiminnan hyväksi. Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriviranomaisille.

* tullut voimaan 4.1.2018